Централизованное тестирование

Рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников репетиции централизованного экзамена 2024 г

развернуть

РЕКОМЕНДАЦИИ

на основе анализа типичных ошибок

участников репетиции централизованного  экзамена 2024 г.

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

Структурныя змены ў экзаменацыйнай (тэставай) рабоце ў той ці іншы перыяд аб’ектыўна абгрунтаваны, выкліканы неабходнасцю адпавядаць сучасным патрабаванням у адукацыі. Аналіз статыстычных паказчыкаў структурна абноўленай экзаменацыйнай (тэставай) работы па беларускай мове, прапанаванай на рэпетыцыйным цэнтралізаваным экзамене ў 2024 годзе, дазваляе канстатаваць наступнае: 1) абноўленая структура не змяніла ўзроўню складанасці ўсёй тэставай работы, сярэдні працэнт выканання якой супастаўны з аналагічным паказчыкам экзаменацыйнай работы, прапанаванай на ЦЭ ў             2023 годзе; 2) тэставая работа стала больш разнапланавай і збалансаванай, што дазволіла максімальна дыферэнцыраваць навучэнцаў з высокім узроўнем падрыхтоўкі.      

Рэзультаты выканання экзаменацыйнай работы, прапанаванай на рэпетыцыйным цэнтралізаваным экзамене (далей – РЦЭ) па беларускай мове, даюць магчымасць скласці агульнае ўяўленне пра тое, якія веды для навучэнцаў сталі запатрабаванымі, а да якіх увага ў працэсе вывучэння прадмета была аслаблена.

Раздзел 1. Маўленне. Тэкст. Стылістыка

Функцыянальныя стылі маўлення. Каля 25 % удзельнікаў РЦЭ па беларускай мове не змаглі ідэнтыфікаваць тэкст мастацкага стылю. Большасць з тых навучэнцаў, хто памыліўся, не мелі навыку размежавання тэкстаў мастацкага і гутарковага стыляў. 

Раздзел 2. Фанетыка i арфаэпія. Арфаграфія

Правапіс мяккага знака і апострафа. Асноўная памылка ўдзельнікаў РЦЭ – напісанне апострафа пасля ў (нескладовага) у слове гняздоўе.    

Правапіс галосных о, э, а. Больш за палову навучэнцаў, якія выконвалі экзаменацыйную работу, не ведалі правіл напісання літар а, о, э ў складаных словах і ў словах іншамоўнага паходжання. Імі былі дадзены наступныя няправільныя адказы: вадалячэбны, жытон, інжэнер.  

Зычныя гукі. Іх вымаўленне і правапіс. Вымаўленне і правапіс спалучэнняў зычных. Разказчык, разчырванецца, рассказчык, рашчырванецца, сусецкі – такія няправільныя адказы далі шматлікія ўдзельнікі РЦЭ. Практычна 40 % навучэнцаў не засвоілі наступнага правіла: у беларускай мове гістарычнае спалучэнне зычных стн вымаўляецца як сн, што і перадаецца на пісьме: капусны.

Раздзел 3. Лексіка. Фразеалогія 

Слова, яго лексічнае значэнне. Узбагачэнню слоўнікавага запасу вучняў належыць асаблівая роля ў адукацыйным працэсе. Веданне значэння такіх слоў з актыўнай лексікі беларускай мовы, як руплівы і дбайны, прадэманстравалі толькі 32 % удзельнікаў РЦЭ. Пры гэтым 40 % навучэнцаў адзначылі, што значэнне ‘той, які імкнецца зрабіць як мага больш і лепш’ мае слова прывабны, 16 % – слова ветлівы.  

Фразеалагізмы, іх роля ў маўленні. З вялікай доляй упэўненасці можна сказаць, што навучэнцы, якія не падабралі слоў-кампанентаў да вядомых фразеалагізмаў (напрыклад: паціскаць плячыма, закладваць фундамент, бачыць наскрозь, біць чалом), не часта карыстаюцца ў сваёй маўленчай дзейнасці ўстойлівымі выразамі. Акрамя таго, тыя ўдзельнікі РЦЭ, хто памыліўся, (утварылі фразеалагізмы закрываць плячыма, закрываць чалом), нават не задаліся пытаннямі: якое значэнне маюць утвораныя імі выразы?, у якой маўленчай сітуацыі іх можна выкарыстаць? 

Раздзел 4. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне і арфаграфія

Асноўныя спосабы ўтварэння слоў. Даволі значнай часткай удзельнікаў РЦЭ была дапушчана памылка пры вызначэнні спосабу ўтварэння прыслоўя назаўсёды. Адны з іх няправільна адзначылі, што прыслоўе ўтворана прыставачна-суфіксальным спосабам, другія – бяссуфіксным. 

Раздзел 5. Марфалогія і арфаграфія    

Складаныя назоўнікі, іх утварэнне і правапіс. Да 50 % навучэнцаў дапусцілі памылку на правапіс назоўніка з першай іншамоўнай часткай экс- (эксчэмпіён), 30 % – на правапіс агульнага назоўніка са скарочанай пачатковай часткай паў- (паўапельсіна).

Правапіс часціцы не з рознымі часцінамі мовы. Большасць удзельнікаў РЦЭ не засвоіла, што не- з прыметнікамі пішацца разам, калі ўтварае новыя словы з супрацьлеглым значэннем, якія можна замяніць сінонімамі без не-: (неглыбокае возера – мелкае).

Правапіс колькасных лічэбнікаў. Каля 65 % навучэнцаў не ведалі правільнага напісання лічэбніка дзвесце.

Правапіс суфіксаў дзеясловаў. Найбольшая колькасць памылак дапушчана навучэнцамі пры напісанні дзеяслова наведваю ў неазначальнай форме. Удзельнікі РЦЭ напісалі дзеяслоў з суфіксам -ыванаведываць. Правільна: наведваць.

Утварэнне і правапіс прыналежных прыметнікаў. Тэма «Утварэнне і правапіс прыналежных прыметнікаў» засталася па-за ўвагай 70 % удзельнікаў РЦЭ. 

Прыназоўнік як службовая часціна мовы. Пра тое, што перад словам, якое пачынаецца збегам зычных, першы з якіх [ш], павінен быць ужыты прыназоўнік са (са шматколернага) не ведалі 60 % удзельнікаў РЦЭ.

Раздзел 6. Сінтаксіс і пунктуацыя 

Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. Асаблівасці кіравання і дапасавання ў беларускай мове (у параўнанні з рускай). Заданне, у якое былі ўключаны характэрныя толькі для беларускай мовы сінтаксічныя канструкцыі, пад сілу аказалася 38 % удзельнікаў РЦЭ. У асноўным навучэнцы не ведалі, што: 1) назоўнік, які ўжываецца з дзеясловам са значэннем ветлівасці падзякаваць, мае форму давальнага склону (падзякаваць настаўніку);             2) назоўнік сабака ў беларускай мове мужчынскага роду, таму пры дапасаванні залежнае слова (прыметнік прыгожы) ставіцца ў тым жа родзе, ліку і склоне, што і галоўнае слова (назоўнік сабака). 

Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам. Практычна 60 % удзельнікаў РЦЭ або не ведала, што працяжнік абавязкова ставіцца паміж дзейнікам, выражаным назоўнікам у форме назоўнага склону, і выказнікам, выражаным фразеалагізмам, або не распазнала ў сказе вядомага ўстойлівага выразу (Родная вёска  – рукой пада́ць). Да 40 % вучняў палічылі абавязковай пастаноўку працяжніка паміж дзейнікам і выказнікам, выражанымі назоўнікамі ў форме назоўнага склону, пры наяўнасці перад выказнікам адмоўнай часціцы не (Жыццё не маскарад.).  

Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі. Ад 30 да 40 % удзельнікаў РЦЭ не засвоілі, што коска не ставіцца паміж словамікампанентамі фразеалагізма (У вёсцы і ў нядзельку прачынаюцца ні свет ні зара.), паміж аднароднымі членамі сказа, звязанымі адзіночным супраціўным злучнікам ці (Не варта адкладваць словы падзякі ці проста добрыя словы.), што коска абавязкова ставіцца паміж аднароднымі членамі сказа, звязанымі супраціўным злучнікам але (Дажджлівая, але цёплая восень пад крык жураўліны сее на балоце журавіны.). 

Знакі прыпынку ў сказах з параўнальнымі зваротамі. Найбольш пытанняў у навучэнцаў выклікаў сказ з фразеалагізмам, які коскай не выдзяляецца (Да кожнага экзамену трэба рыхтавацца як належыць.).

 

Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі членамі. Асноўная памылка навучэнцаў была абумоўлена парушэннем імі пунктуацыйнай нормы ў сказе з развітым прыдаткам. У канцы сказа такі прыдатак абавязкова аддзяляецца працяжнікам або коскай (Зіхаціць на сонцы чароўная Нарач – люстра светлае краю майго.).  

Знакі прыпынку ў сказах з пабочнымі словамі. Палова ўдзельнікаў РЦЭ памылкова адзначыла, што часціца нават з’яўляецца пабочным словам.  

Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаназлучаных сказах.             З заданнем на пастаноўку знакаў прыпынку ў складаназлучаных сказах справіліся 38 %  удзельнікаў РЦЭ.

Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаназалежных сказах. Больш за 40 % удзельнікаў РЦЭ не ведалі наступнага правіла: у складаназалежных сказах з падпарадкавальнымі злучнікамі што і калі, якія стаяць побач, пры наяўнасці другой часткі то парнага злучніка калі то коска пасля злучніка што не ставіцца (У народзе кажуць, што калі хочаш многа знаць, то не трэба да абеду спаць.). 

Знакі прыпынку паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах. Да 40 % навучэнцаў не паставілі патрэбнага двукроп’я паміж дзвюма часткамі бяззлучнікавага складанага сказа, калі ў другой частцы ўказваецца прычына таго, пра што гаворыцца ў першай, і паміж часткамі можна ўставіць злучнікі бо, таму што (Пад бярозамі грузды цяжка разгледзець: іх шапачкі зліваюцца з пачарнелым лісцем.). 

Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак. У аснове памылак, якія былі дапушчаны амаль паловай удзельнікаў РЦЭ на этапе кваліфікацыі пунктаграмы, ляжыць слабае засваенне імі правіл пастаноўкі знакаў прыпынку паміж часткамі, звязанымі бяззлучнікавай сувяззю, і паміж часткамі са спалучальнымі сэнсавымі адносінамі.  

 Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай. Недакладнае веданне асаблівасцей будовы сінтаксічных канструкцый з простай мовай стала прычынай таго, што шматлікія ўдзельнікі РЦЭ аднеслі сказ Зіма, можна сказаць, прыйшла ў сваю пару́. з пабочнай канструкцыяй  можна сказаць да сказаў з простай мовай.    

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Наибольшие сложности при выполнении тестовых заданий репетиционного централизованного экзамена по русскому языку были вызваны при выполнении заданий по следующим темам:

 1. Раздел «Морфология»
 • различение числительных и        существительных, образованных

от числительных;

 • морфологические признаки деепричастий и кратких причастий; – различение кратких прилагательных и кратких причастий.
 1. Раздел «Состав слова. Образование слов»
 • суффиксы глаголов, причастий, деепричастий;
 • отсутствие окончания у неизменяемых частей речи (наречий и деепричастий).
 1. Разделы «Синтаксис», «Пунктуация»
 • сложноподчиненное предложение: главная и придаточная части, виды придаточных частей в сложноподчинённом предложении;
 • знаки препинания в сложносочинённом предложении; отсутствие запятой между частями при наличии общего второстепенного члена предложения;
 • знаки препинания в сложноподчинённом предложении; выделение запятыми придаточной части внутри главной;
 • знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными частями: отсутствие запятой между однородными придаточным частями, запятая на стыке подчинительных союзов (союза и союзного слова);
 • знаки препинания в сложноподчиненном предложении с разными видами связи, наличие или отсутствие запятой на стыке подчинительных и сочинительных союзов;
 • знаки препинания в предложениях с чужой речью;
 • знаки препинания в предложениях, содержащих конструкции со сравнительными союзами и частицами.

Низкий процент выполнения заданий по морфологии и составу слова обусловлен сложностью грамматического материала. Кроме того, разделы «Синтаксис» и «Пунктуация» повторяются во втором полугодии XI класса.

ФИЗИКА 

Изменение структуры экзаменационной (тестовой) работы не отразилось на результатах ее выполнения.

Анализ и обработка статистических данных, полученных по итогам РЦЭ‒2024, позволяют определить темы и задания, которые представляют наибольшую сложность для учащихся.

Из раздела «Механика»:

Законы Ньютона (применение II и III законов Ньютона для описания движения тела; векторная запись основного уравнения динамики и переход от векторной записи уравнения к скалярной).

Условие равновесия твердого тела (определение плеча силы; определение момента силы; применение условий равновесия твердого тела).

Из раздела «Основы МКТ и термодинамики»:

Уравнение теплового баланса (запись уравнения теплового баланса, нахождение из полученного уравнения неизвестной величины).

Из раздела «Электродинамика»:

Задачи на применение закономерностей последовательного и параллельного соединения проводников.

Задачи на движение заряженных частиц в однородном электростатическом поле.

Из раздела «Оптика»:

Формула тонкой линзы (построение изображений в тонких линзах; запись формулы тонкой линзы с правильным выбором знаков).

Среди часто допускаемых ошибок по всем темам, можно выделить ошибки, связанные:

 • с неумением преобразовывать математические выражения;
 • с неправильным округлением полученных в ответе величин;
 • с непониманием различия между понятиями вектор, проекция вектора на ось, модуль вектора;
 • с незнанием единиц измерения физических величин;
 • с нерациональным выбором способа выполнения заданий;
 • с невнимательностью при прочтении условий заданий и, как следствие, упущением важных деталей.

МАТЕМАТИКА

По итогам выполнения экзаменационной работы выявлено, что наибольшие затруднения у участников репетиционного централизованного экзамена вызвали следующие задания:

 • на применение свойств квадратных корней (внесение множителя под знак корня) (задание А8);
 • на знание свойств квадратичной функции, умение по форме записи квадратичной функции определять ее координаты вершины, определять точку пересечения параболы с осью ординат, находить нули функции (задание В1);
 • на знание формулы суммы n первых членов арифметической прогрессии, на умение применить формулу n -го члена арифметической прогрессии для определения члена прогрессии по его номеру (задание В6);
 • на умение решать совокупности неравенств, содержащие квадратные неравенства (задание В8);
 • на умение применять производную функции для решения задач на отыскание наибольшего (наименьшего) значения функции на промежутке

(задание В11).

Отметим, что процент выполнения заданий на геометрические фигуры и их свойства, на вычисление геометрических величин и геометрические построения невысок. Каждый пятый участник экзамена даже не приступал к решению геометрических задач, которых в экзаменационной (тестовой) работе было              8 (26,7 %).     На     основе        анализа       ответов       участников репетиционного централизованного экзамена можно сделать вывод о том, что незнание теоретического материала (аксиом, теорем, свойств и др.), формул для вычисления площадей, объемов является причиной неверных решений и неправильных ответов.

Сложными являются задания по теме «Тригонометрия» на определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; на знание соотношений между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла (тригонометрические тождества); на знание определения арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числа; на знание формул приведения, суммы и разности аргументов, двойного аргумента, преобразования суммы и разности синуса (косинуса) в произведение; на умение решать тригонометрические уравнения. Умения       и навыки,       приобретенные    при    изучении    темы «Тригонометрия», позволяют выполнять задания       из      разделов     «Числа        и вычисления», «Выражения и их преобразования», «Координаты и функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрические фигуры и их свойства».

Пренебрежение проверкой полученного результата и невнимательное прочтение условия задания часто приводят к неверным ответам. Владение рациональными способами вычисления позволяет минимизировать количество ошибок при счете и сэкономить время.

Изменение структуры экзаменационной работы, предложенной на репетиции централизованного        экзамена     в        2024 году, в        сравнении   со структурой экзаменационной работы, предложенной на централизованном экзамене в 2023 году, незначительно отразилось на результатах выполнения этой работы. Наблюдается небольшое уменьшение количества участников, набравших баллы в диапазоне 78–100, и увеличение количества участников, набравших баллы              в диапазоне 55–77. Менее 1 % участников набрали баллы в диапазоне 0–9.

ХИМИЯ 

Анализ статистических данных, полученных по итогам выполнения учащимися заданий репетиционного централизованного экзамена 2024 г. (РЦЭ‒2024) по учебному предмету «Химия», позволяет сделать следующие выводы:

 1. С наиболее низкими результатами были выполнены задания по разделу «Органическая химия», с помощью которых проверялись знания о гомологических рядах углеводородов, составе и строении молекул углеводов, жиров, химических свойствах анилина, глицина, а также сформированность понятия «высокомолекулярные соединения».
 2. У некоторых учащихся вызвали затруднения задания по темам, связанным с изучением сущности химических процессов: «Химическое равновесие», «Окислительно-восстановительные процессы», «Зависимость растворимости веществ от природы вещества, температуры и давления», «Электролитическая диссоциация», «Понятие о водородном показателе (рН) раствора», «Химические свойства металлов. Ряд активности металлов».
 3. Большинство выпускников        не      смогли        правильно решить комбинированные расчетные задачи.
 4. Для значительной части экзаменуемых трудными оказались задания, направленные на проверку знаний, необходимых при проведении эксперимента: неправильно выбрали лабораторную посуду; неверно указали вещество, позволяющее очистить предлагаемый раствор от примесей; ошиблись при выборе соединения, способного обесцветить раствор, окрашенный фенолфталеином; не смогли правильно указать продукты реакций ионного обмена в растворах электролитов.

Отметим, что значительная часть учащихся смогли бы лучше справиться с заданиями, направленными на проверку знаний по практическому применению веществ, если бы в полной мере овладели навыками работы со справочными материалами («Периодическая система химических элементов             Д. И. Менделеева», «Растворимость оснований, кислот и солей в воде», «Ряд активности металлов»), которые прилагаются к экзаменационной (тестовой) работе.

Показатели РЦЭ‒2024 позволяют заметить, что изменение структуры экзаменационной (тестовой) работы не оказало существенного влияния на ее результативность.  

БИОЛОГИЯ 

Анализ статистических данных, полученных по итогам выполнения учащимися заданий репетиционного централизованного экзамена 2024 г. по учебному предмету «Биология», выявленные трудности в усвоении учащимися знаний и формировании умений, составляющих основу их биологической подготовки, позволяют выделить материал, который вызывает затруднения у многих выпускников, и дать некоторые общие рекомендации.

К числу слабо усвоенных можно отнести знания:

 • основных событий, происходящих в каждой фазе мейоза;
 • систематического положения биологических объектов;
 • динамики экосистем и экологической сукцессии;
 • функциональных групп организмов в экосистеме;
 • основных звеньев рефлекторной дуги в организме человека;
 • строения форменных элементов крови человека;
 • групп крови человека;
 • строения нефрона человека;
 • строения кожи человека;
 • строения вегетативных органов покрытосеменных растений.

Недостаточно сформировано у испытуемых умение определять систематическое положение биологических объектов. Данный материал необходимо более тщательно проработать с учащимися XI класса в IV четверти при изучении темы «Эволюция органического мира».

Слабо сформирован навык решения задач по основам молекулярной биологии. Биологическую задачу на определение молекулярной массы аминокислоты решили немногие учащиеся, несмотря на то, что этот материал они изучили во II четверти в текущем учебном году и алгоритм решения задачи приводится в учебном пособии.

Обращаем также внимание, что у учащихся недостаточно сформированы и умения применять имеющиеся знания об особенностях строения систем органов у представителей различных классов позвоночных животных.

Многие участники репетиционного централизованного экзамена не сумели составить правильную последовательность прохождения нервного импульса по рефлекторной дуге безусловного рефлекса чихания. Рекомендуем проработать материал по строению нервной системы человека и последовательности звеньев в рефлекторных дугах соматических и автономных рефлексов.

Невысокие результаты выполнения заданий по темам «Наследственность и изменчивость организмов», «Эволюция органического мира» во внимание не принимались, т. к. данные темы будут изучены учащимися XI класса в             III и IV четвертях.

Считаем важным акцентировать внимание на правильном написании биологических терминов.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

На основе анализа выполнения учащимися заданий репетиционного централизованного экзамена 2024 г. по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) можно сделать вывод, что в целом учащиеся успешно справились с заданиями. Вместе с тем у части испытуемых вызвали затруднения отдельные элементы тем, среди которых можно назвать:

 • Усиление сравнительной степени имен прилагательных.
 • Союз. Употребление подчинительных союзов.
 • Предлоги. Следует отметить, что языковая интерференция является основной причиной сложности употребления предлогов английского языка, так как при выборе английских предлогов учащиеся опираются на их смысловое значение в родном языке, не учитывая, что смысловые значения, передаваемые предлогами в родном и английском языках, далеко не всегда совпадают.
 • Словообразование. В заданиях следовало сначала определить часть речи исходного слова и необходимую часть речи для заполнения пропуска (с опорой на знание словообразовательных элементов и базовой лексики – с одной стороны, а также знание простейшего синтаксиса – с другой стороны), образовать с помощью аффиксов требуемую контекстом часть речи от опорного слова, данного в скобках, при необходимости поставив его в нужную грамматическую форму, и заполнить пропуск подходящим по смыслу словом. Если исходное слово и пропущенное слово принадлежат к одной и той же части речи, то следует подобрать соответствующий отрицательный префикс. Следует отметить наличие орфографических ошибок у учащихся ввиду незнания особенностей добавления аффиксов; указание в качестве ответа грамматических форм опорных слов ввиду незнания разницы между формообразованием (грамматическая трансформация) и словообразованием (лексико-грамматическая трансформация); неумение определить в контексте и передать отрицательное значение лексической единицы, определить грамматическую форму образованной части речи, требуемую контекстом.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Анализ статистических данных выполнения экзаменационной (тестовой) работы по немецкому языку позволяет выделить следующие темы программы, которые вызвали наибольшие затруднения у участников репетиционного централизованного экзамена – 2024:

Склонение имен прилагательных:

‒ склонение имен прилагательных, перед которыми отсутствует сопровождающее слово (auf deutschem Boden – выполнение 7,54 %); Словообразование:

‒ суффиксы          имен существительных          женского    рода (wichtig       – die Wichtigkeit (выполнение 16,07 %); das Kinddie Kindheit (выполнение 34,67 %));

‒ суффиксы имен прилагательных (geschmacklos – выполнение 40,70 %             в закрытой части экзаменационной (тестовой) работы);

Образование форм множественного числа имен существительных:

                ‒ множественное     число     имен     существительных     женского     рода

(die Bibliothek – die Bibliotheken (выполнение 32,16 %));

                ‒ множественное     число     имен     существительных     среднего     рода

(das Gebäude – die Gebäude (выполнение 33,17 %));

Употребление и образование форм личных и притяжательных местоимений:

‒ притяжательное местоимение unser в дательном падеже (auf unserem Programm (выполнение 19,60 %)).

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

На основе анализа выполнения заданий экзаменационной (тестовой) работы РЦЭ 2024 г. по учебному предмету «Иностранный язык» (французский) можно сделать вывод, что в целом учащиеся успешно справились с заданиями. 

Отдельные задания вызвали у учащихся некоторые затруднения:

 1. Задание на правила употребления и образования видо-временных форм глаголов в повелительном наклонении. Для его выполнения рекомендуется уделить внимание:

‒ умению учащихся определять требуемую в предложении форму

наклонения глагола;

‒ правилам образования форм (как стандартных, так и особых) повелительного наклонения глаголов всех групп.

 1. Задание на правила образования видо-временных форм глаголов в условном наклонении и употребления времен в условном придаточном предложении после союза si. Для его выполнения рекомендуется уделить внимание:

‒ умению учащихся распознавать виды предложений, в которых употребление определенного времени в одной части предложения зависит от времени, используемого в другой его части;

‒ правилам образования видо-временных форм глаголов в настоящем времени условного наклонения.

 1. Задание на правила употребления и образования видо-временных форм глаголов в сослагательном наклонении. Для его выполнения рекомендуется уделить внимание умению учащихся определять требуемую в предложении форму наклонения глагола.
 2. Задания на словообразование. Для их выполнения рекомендуется уделить внимание:

‒ умению учащихся определять отсутствующие в предложении части речи;

‒ закреплению правил образования наречий; 

‒ моделям словообразования имен существительных и прилагательных.

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

В 2024 году в РЦЭ по испанскому языку приняли участие 7 человек. Средний балл по итогам выполнения экзаменационной (тестовой) работы – 50,71. В целом участники РЦЭ справились со всеми заданиями экзаменационной (тестовой) работы. 

Принимая во внимание процент выполнения заданий, можно отметить, что наибольшую сложность у учащихся вызвали задания на нахождение лишнего слова в связном тексте (В1–В2). На неправильный выбор слов повлияло недостаточно глубокое прочтение всего фрагмента.

Также учащиеся столкнулись с трудностями при выполнении заданий закрытого типа А1–А6. Посредством данных заданий проверялось знание правил употребления предлогов. Для успешного выполнения этого блока заданий требовалось владение основными нормами сочетаемости слов, знание устойчивых лексических словосочетаний, а также правил предложного управления глаголов.

Учащиеся продемонстрировали невысокие результаты выполнения заданий на нахождение ошибки в одном из пяти обозначенных фрагментов (А11–А12). Посредством данных заданий проверялось знание правила согласования имен прилагательных с именами существительными в роде и числе, а также знание различий в употреблении наречий muy и mucho

Следует отметить, что другие задания на основе текста, как открытого, так и закрытого типа, участники РЦЭ выполнили достаточно успешно: выбор подходящего по смыслу слова из пяти предложенных (А6–А10); чтение (А15– А18); заполнение пропусков предложенными перед текстом словами в необходимой форме согласно контексту (В3–В12); постановка указанных в скобках глаголов в нужной грамматической форме (В13–В18). Большинство ошибок, допущенных учащимися, обусловлены преимущественно неумением анализировать грамматическую составляющую сложного предложения, незнанием значения отдельных лексических единиц, поверхностным прочтением текста, что привело к искажению контекста.

В заданиях В19–В22 необходимо было от данных в скобках слов образовать однокоренные и записать их в бланке ответов. Для успешного выполнения подобных заданий при подготовке к централизованному экзамену особое внимание следует обратить на правила образования и употребления наречий и герундия.

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

В 2024 году в РЦЭ по китайскому языку принял участие 1 человек, получивший по итогам выполнения экзаменационной (тестовой) работы             54 балла.

Проанализировав результаты выполнения заданий, можно отметить, что наибольшую сложность у участника РЦЭ 2024 г. вызвали задания, требовавшие знания лексики. 

Так, в части А экзаменационной (тестовой) работы учащийся не справился со следующими заданиями, требующими знания основной лексики: выбор правильного пиньиня (транскрипции) представленного слова (А1); выбор слова, близкого по значению подчеркнутому слову в предложении, из предложенных (А7); выбор счетного слова, которое следует употребить с указанным          существительным,         из предложенных     (А11);         выбор         слова, соответствующего смыслу предложения, из пяти предложенных (А12).

В части В экзаменационной (тестовой)  работы, участник РЦЭ столкнулся с трудностями в написании некоторых лексических единиц при выполнении заданий как на основе отдельных предложений (В7–В12 – перевод слов в соответствии со смыслом предложений), так и на основе связного текста            

(В1–В6 – заполнение пропусков в соответствии с содержанием текста; В13– В18 – исправление ошибочно написанных слов в соответствии с содержанием текста). В большинстве случаев учащимся правильно определены иероглифы, необходимые для заполнения пропусков, однако были допущены ошибки в их написании. Некоторые ошибки       обусловлены        неумением анализировать контекст, а также поверхностностью знаний по общеупотребительной лексике.

Задания, направленные на проверку знания основных грамматических правил, не вызвали серьезных затруднений у участника РЦЭ. 

Ошибки, допущенные при выполнении заданий разделов «Социокультурная компетенция» и «Чтение», вызваны поверхностным прочтением, невниманием к контексту и неумением выделять ключевые слова и предложения и опираться на них. 

ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ

В РЦЭ 2024 г. по истории Беларуси приняло участие 2547 человек.            

100 баллов получили 2 испытуемых, 0 баллов – 1. Средний балл – 58,52.

У испытуемых вызвали затруднения задания по следующим темам:

 • Этническое развитие в конце XIV–XV вв.
 • Революция 1905–1907 гг.
 • Воссоединение Западной Беларуси с БССР. Хозяйственные и культурные преобразования в западных областях БССР.
 • Западная Беларусь в составе Польши. Политические и социальноэкономические условия жизни белорусского населения.
 • Освобождение БССР от германских захватчиков. Белорусская наступательная операция «Багратион».
 • Социально-экономическое развитие Республики Беларусь.

 

Следует обратить внимание выпускников на:

 • инструкции к заданиям. В инструкциях указано, каким образом следует записать ответ в бланке ответов. К примеру: «В заданиях В4–В12 ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения, количество цифр в ответе в указанных заданиях может быть разным). Например: 12 или 123». Однако некоторые испытуемые ответ в заданиях с данной инструкцией записали словами. Следовательно, ответ не был засчитан как правильный;
 • грамотное написание исторических терминов. Для того чтобы ответ был засчитан как правильный, термин необходимо записать без орфографических ошибок.

 

На результаты выполнения экзаменационной (тестовой) работы могло повлиять то, что некоторые темы испытуемые к моменту проведения РЦЭ еще не изучали либо готовились только по одному из учебных пособий по истории Беларуси. Так, в X–XI классах учащиеся повторяют пройденный в             VI–IX классах материал, однако учебные пособия для X–XI классов отличаются по содержанию от учебных пособий для VI–IX классов. В экзаменационной (тестовой) работе использовался материал учебных пособий по истории Беларуси для VI–XI классов. 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ

В 2024 г. в репетиционном централизованном экзамене по обществоведению (далее – РЦЭ) приняли участие 3879 человек. Средний балл участников РЦЭ–2024 – 48,51. Максимальный балл (100) получили 5 человек. Не справились ни с одним заданием 2 человека. 

Структура экзаменационной (тестовой) работы по обществоведению в сравнении с ЦЭ–2023 претерпела изменения. По уровням сложности задания в экзаменационной (тестовой) работе распределяются следующим образом: I уровень сложности – 2 задания; II уровень сложности – 10 заданий (в ЦЭ– 2023 – 14 заданий); III уровень сложности – 16 заданий (в ЦЭ–2023 – 14 заданий)); IV уровень сложности – 8 заданий; V уровень сложности – 2 задания (в ЦЭ–2023 отсутствовали) – всего 38 заданий.

Анализ статистики выполнения экзаменационной (тестовой) работы РЦЭ свидетельствует о том, что некоторые темы учебных программ усвоены учащимися более полно. В частности, экзаменуемые хорошо усвоили основные понятия таких тем, как «Направленность личности», «Межличностные отношения», «Наука», «Образование», «Основы гражданского права». Кроме того, участники РЦЭ продемонстрировали полное усвоение иерархии потребностей человека (тема «Деятельностная сущность человека»); глубокое усвоение видов социальной мобильности (тема «Социальный статус, роли и мобильность»); умение характеризовать различные экономические системы (тема «Экономика и ее роль в жизни человека и общества»); глубокое понимание социальной динамики религии (тема «Религия»); знание основных характеристик информационного общества (тема «Горизонты информационного общества»); умение различать основные виды уголовных наказаний (тема «Основы уголовного права»); достаточное владение функциями и полномочиями правоохранительных органов (тема «Обеспечение законности и правопорядка в Республике Беларусь»); а также умение анализировать статистическую информацию, представленную в форме диаграммы (тема «Развитие регионов»).

Некоторые задания РЦЭ вызвали ряд сложностей и затруднений у учащихся. Следует отметить, что среди заданий, вызвавших затруднения у экзаменуемых, только два представляли собой задания повышенной сложности, для выполнения которых были необходимы умения глубоко анализировать и систематизировать изученную информацию, остальные же требовали для своего выполнения простого воспроизведения усвоенной информации по памяти. Низкий процент выполнения данных заданий свидетельствует о том, что значительная часть учащихся ХІ классов не различают в должной мере виды межличностных конфликтов (тема «Противоречия межличностных отношений»); не умеют характеризовать поколения прав человека (тема «Права человека и гражданина в Республике Беларусь»); слабо ориентируются в истории формирования идеи правового государства (тема «Правовое государство и гражданское общество»); не владеют в полной мере знаниями о сути, истории происхождения и основных формах демократии (тема «Демократия»); не различают основные принципы гуманитарного права и их проявления (тема «Правовые основы международных отношений»); недостаточно усвоили особенности конституционного права Республики Беларусь (тема «Конституционное и избирательное право»); а также не владеют знаниями по теме «Инновационное развитие страны».

На результаты выполнения учащимися РЦЭ–2024 могли повлиять не только изменения в структуре экзаменационной (тестовой) работы, но и то, что многие темы учебных программ по обществоведению изучаются только в            

ІХ или Х классах и в дальнейшем не повторяются в ХІ классе, а разделы «Правовая система Республики Беларусь» (7 тем) и «Основные направления внутренней политики белорусского государства» (4 темы) изучаются во втором полугодии ХІ класса, поэтому еще не были изучены школьниками на момент выполнения РЦЭ–2024. 

ГЕОГРАФИЯ 

При выполнении заданий экзаменационной (тестовой) работы по географии на  РЦЭ–2024  у выпускников наибольшие затруднения вызвали следующие темы (элементы содержания): Физическая география

Платформы и складчатые пояса.

Атмосфера. Атмосферное давление (изменение давления с высотой).

Движение вод в океане (морские течения).

Австралия и Океания. Тектоническое строение, рельеф.

Географическая карта. Местоположение географических объектов на карте: морские течения, моря, озера, пустыни, горы, равнины, возвышенности, плоскогорья, вулканы.

Социально-экономическая география

Политическая карта. Государства мира по формам правления, политикотерриториальному устройству.

Международная экономическая интеграция (ведущие интеграционные объединения мира).

Характеристика мирового хозяйства. Промышленность мира. Общая характеристика. Ведущие страны – производители электроэнергии, страны мира с наибольшими объемами  потребления энергии.

Европа. Германия. Демографические особенности. География сферы услуг, промышленности. Сельское хозяйство.

Азия. Китай и Индия. Промышленность и сельское хозяйство.

Социально-экономические глобальные проблемы. Проблема демографической нагрузки.

Географическая карта. Местоположение на политической карте мира государств (столицы государств).

География Беларуси

Поверхностные воды. Типы озерных котловин по происхождению.

Основные типы растительности. Луговая растительность.

География промышленности. Электроэнергетика. Тепловые электростанции.

География транспорта.

Географическая карта. Административные области (местоположение на карте). Государственные границы (страны, с которыми граничит Беларусь).

 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ (НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ) 

Анализ статистических данных, полученных по итогам выполнения выпускниками заданий репетиционного централизованного экзамена (РЦЭ) 2024 г. по учебному предмету «Всемирная история» (новейшее время), выявленные трудности в усвоении учащимися знаний и формировании умений, составляющих основу их исторической подготовки, позволяют выделить материал, который вызывает затруднения у многих выпускников, и дать некоторые общие рекомендации.

Слабо усвоены учащимися:

 • основные даты событий, происходивших в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в межвоенный период (в частности, Югославии);
 • фамилии деятелей советской культуры 1920–1930-х гг., названия литературных произведений, кинофильмов и т. д.;
 • решения Крымской (Ялтинской) и Потсдамской конференций 1945 г.;
 • фамилии деятелей советской (российской) культуры: композиторов, писателей, ученых.

Недостаточно сформировано у участников РЦЭ умение использовать содержание исторической карты для выявления особенностей экономического, политического и культурного развития страны (задание В22, выполнение – 29,77 %).

Сложными оказались обобщающие задания по темам «Советское государство в 1917–1941 гг.» на определение верного утверждения (процент выполнения – 30,53), на соотнесение элементов двух множеств (процент выполнения – 29,01), «Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа» на установление соответствия дат и событий (процент выполнения – 36,69).

Многие участники РЦЭ не смогли составить правильную последовательность событий, происходивших в странах мира (в странах Европы, США, СССР, странах Азии, Африки и Латинской Америки) после Второй мировой войны, а также последовательность прихода к власти государственных деятелей этих стран. Результат выполнения данных заданий самый низкий среди заданий экзаменационной (тестовой) работы (7,63 %). 

Следует обратить особое внимание на формирование умения обобщать факты, события, происходившие в разных государствах, уметь их соотносить во времени.

Важно уделять внимание правильному написанию терминов, понятий, названий городов и государств. Из-за неправильного написания ответа (с грамматическими ошибками и описками) результат выполнения задания В17, в котором необходимо было записать название города, где У. Черчилль произнес речь с призывом к борьбе с советским влиянием (Фултон), составил всего 16,79 %.

Невнимательное прочтение формулировок заданий также ведет к неверному ответу. Например, вместо определения и указания даты события, которое произошло первым среди перечисленных, экзаменуемые записывают последовательность событий (задание В18, выполнение – 15,27 %).

В целом, изменение структуры экзаменационной (тестовой) работы, предложенной на репетиционном централизованном экзамене по всемирной истории (новейшее время) в 2024 году, в сравнении со структурой экзаменационной (тестовой) работы, предложенной на централизованном экзамене в 2023 году, практически не отразилось на результатах выполнения этой работы. 

Отмечается небольшое уменьшение количества экзаменуемых, набравших баллы в диапазоне 72–98, увеличение количества участников, набравших баллы в диапазоне 1–10. 

свернуть

Памятка участнику централизованного тестирования

развернуть

1.   Общие положения

1.1. Пропуск для участия в централизованном тестировании (далее – ЦТ) считается зарегистрированным, если на нем имеется печать учреждения, определенного пунктом проведения ЦТ, подпись уполномоченного представителя пункта регистрации и указан регистрационный номер. В случае утери пропуска выдается дубликат.

1.2. Абитуриент ИМЕЕТ ПРАВО:

зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по четырем учебным предметам;

сдать пропуск или обменять его на пропуск по другому учебному предмету до окончания срока регистрации;

пользоваться только на  ЦТ по химии и физике  непрограммируемым калькулятором, который не является средством хранения, приема и передачи информации.

1.3. Абитуриент, не явившийся на  ЦТ по уважительным причинам (болезнь или другие непредвиденные обстоятельства, препятствующие участию в  ЦТ и подтвержденные документально), проходит его в резервные дни, предварительно перерегистрировавшись в установленный период в одном из пунктов, обеспечивающих регистрацию для участия в  ЦТ в резервные дни (Белорусский государственный университет, УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», УО).

1.4. Абитуриент прибывает в пункт тестирования не позднее чем за 30 минут до начала ЦТ, имея при себе зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца, справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность), ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета, калькулятор (только на  ЦТ по физике и химии).

Абитуриент, прибывший на  ЦТ после вскрытия пакета с педагогическими тестами, в аудиторию не допускается.

При получении экзаменационных материалов абитуриент обязан убедиться в соответствии номера варианта бланка ответов номеру варианта педагогического теста. Абитуриент обеспечивает сохранность экзаменационных материалов с момента получения до передачи организаторам.

1.5. Абитуриенту ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

проносить, а также использовать в аудиториях, где проводится ЦТ, любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета;

фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов;

меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других лиц для выполнения тестовых заданий.

Абитуриент, нарушающий требования проведения ЦТ, отстраняется от участия в  ЦТ по данному учебному предмету.

Для регистрации необходимо:

Явиться в пункт регистрации

Иметь при себе документ, удостоверяющий личность*

Пройти предварительную регистрацию и получить лицевой счет для совершения платежа

Произвести оплату, предъявив полученный лицевой счет. Оплата в размере 0,1 базовой величины за один предмет (2,55 руб.)

Завершить регистрацию, вернувшись в пункт регистрации. Получить пропуска на тестирование

*паспорт, или вид на жительство в Республике Беларусь, или удостоверение беженца, или справка, выдаваемая в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность)

 

От оплаты освобождаются: инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без родительской опеки, дети из многодетных семей и из семей военнослужащих, работников органов МВД, погибших или ставших инвалидами при исполнении воинских и служебных обязанностей, а также иных категорий в соответствии с   Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 2008 г. № 565 «О взимании платы за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании» при предъявлении соответствующих документов.

 

Внимание! В случае невозможности прибытия абитуриента в пункт регистрации по уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или иные не зависящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) документы на регистрацию для участия в централизованном тестировании подают законные представители несовершеннолетних абитуриентов (при предъявлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих статус законного представителя, а также копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенной нотариально).

 

1 марта 2019 года Министерство образования Республики Беларусь приняло постановление № 21 «Об определении отметок, приравниваемых в 2019 году к неудовлетворительным».

Согласно документу такими отметками в 2019 году по результатам централизованного тестирования будут считаться:

по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» – отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля – от 0 до 24;

по первому предмету профильного испытания, определенному постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30 июня 2015 г. № 72,

 «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – отметки от 0 до 19 баллов (включительно),

«История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – отметки от 0 до 24 баллов (включительно);

по второму предмету профильного испытания «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – отметки от 0 до 9 баллов (включительно), «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «География», «Иностранные языки» – отметки от 0 до 14 баллов (включительно).

Неудовлетворительными являются отметки от 0 до 6 баллов (включительно) по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки при осуществлении набора:

 • в УВО, находящиеся в подчинении Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Государственного пограничного комитета Республики Беларусь;
 • на военные факультеты УВО;
 • в УВО по группам специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия».
свернуть

Количество тестовых заданий по учебным предметам и время, отведенное на их выполнение, на централизованном тестировании

развернуть

№ п/п

Учебный предмет

Количество заданий

Время

часть А

часть В

всего

 

1

Белорусский язык

30

10

40

120

2

Русский язык

30

10

40

120

3

Физика

18

12

30

180

4

Математика

18

12

30

180

5

Химия

38

12

50

150

6

Биология

38

12

50

120

7

Иностранные языки 

48

12

60

120

8

История Беларуси

38

12

50

90

9

Всемирная история (новейшее время)

38

12

50

90

10

Обществоведение

38

12

50

90

11

География

38

12

50

90

свернуть

О проведении централизованного тестирования

развернуть

Региональный центр тестирования и профессиональной ориентации молодежи учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» Информирует Вас, что регистрация на централизованное тестирование будет осуществляться в следующих пунктах регистрации университета по графику:

Пункт регистрации

Адрес и номер «горячей телефонной линии»

График работы пунктов регистрации

ГрГУ им. Янки Купалы

г. Гродно, ул. Ленина, 32

+375(33) 3544500' -

по вопросам регистрации

(0152) 670101 - :

по вопросам участия в ЦТ

со 2 мая по 1 июня

С 9.00 ДО 19.00

суббота (15 и 29 мая) и

воскресенье (2 мая)

с 9.00 до 18.00

10 и 11 мая пункты

регистрации не работают

Лидский колледж ГрГУ им. Янки Купалы

г. Лида, ул. Советская, 18

(0154) 521372

Волковысский колледж ГрГУ им. Янки Купалы

г. Волковыск, ул. Социалистическая, 33 (01512) 67725

Более подробная информация размещена на сайте факультета довузовской подготовки университета: www.fdp.grsu.by а также на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ): www.rikc.by.

свернуть